Záverečné účty obce Miňovce Záverečné účty obce Miňovce

Záverečný účet obce Miňovce za rok 2021

Závererčný účet obce za rok 2021 - schvalený na stiahnutie

Záverečný účet obce za rok 2021  po rerokovani Obecným zastupiteľstvom  a vyveseni na úradnej tabuli na pripomienkovanie občanmi obce bol na 21. riadnom zasadnuti OZ v Miňovciach dňa 27.05.2022 uznesením č. 02/2022, kde celkové hospodárenie obce po vylučení nevyčerpaných štatných prostriedkov za rok 2021 ako prebytkový vo výške 7 886,11 eur  . Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zaverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 

Záverečný účet obce Miňovce za rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2020 - schvalený na stiahnutie

Záverečný účet obce za rok 2020  po rerokovani Obecným zastupiteľstvom  a vyveseni na úradnej tabuli na pripomienkovanie občanmi obce bol na 16. riadnom zasadnuti OZ v Miňovciach dňa 13.05.2021 uznesením č. 02/2021, kde celkové hospodárenie obce po vylučení nevyčerpaných štatných prostriedkov za rok 2020 ako prebytkový vo výške 674,12 eur  . Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zaverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad 

Záverečný účet obce Miňovce za rok 2019

Záverečný účet obce za rok 2019 - schvalený na stiahnutie

Záverečný účet obce za rok 2019  po rerokovani Obecným zastupiteľstvom  a vyveseni na úradnej tabuli na pripomienkovanie občanmi obce bol na 10. riadnom zasadnuti OZ v Miňovciach dňa 15.05.2020 uznesením č. 02/2020, kde celkové hospodárenie obce po vylučení nevyčerpaných štatných prostriedkov za rok 2019 ako vyrovnané . Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zaverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad 

 

 

Záverečný účet obce Miňovce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018 - schvalený na stiahnutie

Záverečný účet za rok 2018 bol starostom obce predložený poslancom na prerokovanie dňa 27.06.2019 ako 4. bod programu 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Miňovciach. Poslanci záverečný účet prerokovali a berú ho na vedomie. Záverečný účet bol vyvesený na verejnú diskusiu občanom dňa 23.05.2019 do 20.06.2019 na informačnej tabuli obce a uznesenim  OZ  č. 3/2019 zo dňna 27.06.2019 bol ako prebytkový vo výške 17 122,94 eur schvalený bez výhrad.

Záverečný účet obce Miňovce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017 - schvalený na stiahnutie

Záverečný účet za rok 2016 bol starostom obce predložený poslancom na prerokovanie dňa 23.03.2018 ako 6. bod programu 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Miňovciach. Poslanci záverečný účet prerokovali a berú ho na vedomie. Záverečný účet bol vyvesený na verejnú diskusiu občanom dňa 23.03.2018 do 20.06.2018 na informačnej tabuli obce a uznesenim  OZ  č. 3/2018 zo dňna 22.06.2018 bol ako prebytkový vo výške 18 162,04 eur schvalený bez výhrad.

 

Záverečný účet obce Miňovce za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016 - schvalený na stiahnutie

Záverečný účet za rok 2016 bol starostom obce predložený poslancom na prerokovanie dňa 07. 04. 2017 ako 6. bod programu 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Miňovciach. Poslanci záverečný účet prerokovali a berú ho na vedomie. Záverečný účet bol vyvesený na verejnú diskusiu občanom 10. 04. 2017 na informačnej tabuli obce.

 

Záverečný účet obce Miňovce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 - schválený na stiahnutie

Starosta obce, Mojsej Miroslav, predložil poslancom záverečný účet za rok 2015 na prerokovanie dňa 11. 03. 2016 ako 6. bod programu z 9. riadneho zasadnutia viď. Poslanci sa so záverečným účtom oboznámili a berú ho na vedomie. Záverečný účet bol vyvesený verejnosti na informačnej tabuli na verejnú diskusiu a pripomienkovanie po dobu 14 dní.

Na 10. riadnom zasadnutí 13. 05. 2016 poslanci jednohlasne schválili záverečný účet za rok 2015. Zo strany poslancov ani občanov nebola vznesená žiadna pripomienka.

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. za rok 2015 vo výške 26 539,05 € bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. 3/2016 zo dňa 13. 05. 2016 schválený na tvorbu rezervného fondu.

 

Autor: MK