Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

ZÁKAZKY PODĽA § 9 ODS.9

 

Prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky

Služby odborne spôsobilej osoby pre úpravu a realizáciu postupu verejného obstarávania na predmet zákazky - uskutočnenie stavebných prác "Primárny areál kúpeľného centra termálneho kúpaliska Nesvady "s predpokladanou hodnotou zákazky 2 500 00€ bez DPH

Príloha: Formulár

Dátum zverejnenia: 28.4.2014

 

Oznámenie o zadávaní zákazky

Zákazka na tovar - detská drevená preliezka na dvor Materskej škôlky - Óvoda, Hurbanová 4, Nesvady

Zverejnené: 11.9.2013

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je regulované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Typy informácií:

 • Výpis z ukončených VO
 • Výpis z prebiehajúcich/vyhlásených VO
 • Výpis z pripravovaných VO

 

Informácia o VO spravidla obsahuje minimálne nasledovné atribúty - názov, predmet, stav, dátumy (vyhlásenie, prijímanie ponúk, dátum podpisu zmluvy, obdobie realizácie služieb na základe jednotlivých VO), komu bol udelený kontrakt, hodnota kontraktu.

 

Pre vyhlásené VO sú dôležité údaje:

 • Postup akým bude VO prebiehať (verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg)
 • Finančné a ekonomické postavenie
 • Technická a odborná spôsobilosť
 • Určenie podmienok účasti
 • Zabezpečenie kvality
 • Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
 • Súťažné podklady
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • atď. v zmysle zákona 25/2006 Z.z.

 

 

Príklad:

 

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Horná Dolná

Sídlo: Horná 16, 098 76 Horná Dolná

IČO: 00629539

DIČ: 2022125898

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Novotný - starosta obce

e-mail: obec@hornadolna.sk

telefón: +42148XXXXXX

fax: +42148XXXXXX

 

Prebiehajúce VO

ROK 2014

Stavebné úpravy ul. Štúrova a ul. Horná Horná Dolná

Súťažné podklady

Vysvetlenie súťažných podkladov

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Informácia podľa § 41 ods.1 otváranie časti ponúk "OSTATNÉ"

Informácia podľa § 41 ods.1 otváranie časti ponúk "KRITERIA"

V Hornej Dolnej: 24.08.2014

 

Uzavreté VO

ROK 2014

2. Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Horná Dolná, Horná 16 098 76 Horná Dolná, IČO: 00629539, DIČ: 2022125898.

Predmet zákazky: "Oprava komína obecného úradu" - čiastočné premurovanie poškodenýh stien a prieduchov komína, opravu omietok, stabilizácia a konzervácia krycej dosky komína so zachovaním miesta pre hniezdo bociana.

Hodnota zákazky:  3500 €.

Identifikácia úspešného uchádzača: Peter Lačný - EXTREMESTAV, Južná 15, 987 65 Vyšný Obeckov.

                                         

V Hornej Dolnej: 04.08.2014

 

1.  Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Horná Dolná, Horná 16 098 76 Horná Dolná, IČO: 00629539, DIČ: 2022125898.

Predmet zákazky: Údržba plôch verejnej zelene v záhrade obecného úradu, likvidácia inváznych druhov rastlín v areáli cintorína a zvyšovanie enviromentálneho povedomia obyvateľov obce Horná Dolná.

Hodnota zákazky:  4 000 €.

Identifikácia úspešného uchádzača: Ing. Roman Vyšváder,PhD., Eko-Plant, Nám. SNP 13, Trnava, IČO: 32 333 907

                                         

V Hornej Dolnej: 16.6.2014

 

Súhrnná správa zákaziek I.Q.2014.pdf (310.7 kB)

 

ROK 2013

Súhrnná správa zákaziek VO IV. Q. 2013.pdf (311 kB)

Súhrnná správa zákaziek III.Q.2013.pdf (320.1 kB)

 

1.  Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Horná Dolná, Horná 16 098 76 Horná Dolná, IČO: 00629539, DIČ: 2022125898.

Predmet zákazky: Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Horná Dolná v termíne od 15.11.2013 - 30.04.2014.

Hodnota zákazky:  35 € / hodinu.

Identifikácia úspešného uchádzača: Milan Tragač-FO, Štúrova 65, 098 76 Horná Dolná, IČO: 32170081, DIČ: 1076617758.

 

V Hornej Dolnej: 13.9.2013

 

...

Aktuálne VO vyhlásené obcou Aktuálne VO vyhlásené obcou