Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Povinnosťou obce je určiť školské obvody. Žiakovi musí byť umožnené plniť svoju školskú dochádzku v obvode školy, do ktorého spadá jeho adresa trvalého pobytu, avšak môže ju vykonávať mimo obvodu so súhlasom riaditeľa školy, na ktorú sa hlási. 

 

Typy informácií:

Obec určuje svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.

 

Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy obvodný úrad v sídle kraja. Podľa §9 zákona 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa obvodné úrady zmenili na okresné úrady.

 

Príklad:

 

Obec Horná Dolná určila školské obvody škôl vo svojej pôsobnosti schválením VZN 10/2013.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Dolná

o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované obcou Horná Dolná

Schválené: 30.10.2013

Vyhlásené: 31.10.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Dolnej na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNRč. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

Článok 1

Základné ustanovenia

1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, určuje školské obvody pre základné školy zriaďované obcou Horná Dolná a určuje tiež spoločné školské obvody pre obec Horná Dolná a obce, ktoré nemajú základnú školu na plnenie povinnej školskej dochádzky a s ktorými bola uzavretá dohoda o spoločnom školskom obvode.

2)  Školský obvod príslušnej základnej školy tvorí určené územie obce Horná Dolná, z ktorého žiaci navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky.

3)  Spoločný školský obvod príslušnej základnej školy tvoria určené územia obce Horná Dolná a obec, ktorá nemá za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky zriadenú základnú školu a bola s ňou uzavretá dohoda o spoločnom školskom obvode. Žiaci z určeného územia obce Horná Dolná a obce, ktorá nemá za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky zriadenú základnú školu a bola s ňou uzavretá dohoda o spoločnom školskom obvode, navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Článok 2

Plnenie povinnej školskej dochádzky

1)  Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne, aby žiak plnil povinnú školskú dochádzku mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.

2)  Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, len so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

3)  Pri zápise do základnej školy je riaditeľ školy povinný uprednostniť žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy.

4)  Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý podľa bodu 2), oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý.

5)  Obec Horná Dolná, ktorá je zriaďovateľom základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

6)  Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo obce podľa miesta trvalého bydliska, pokiaľ obec nemá zriadenú základnú školu v určenom spoločnom školskom obvode.

7)  V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a jej následného zrušenia, určí obec Horná Dolná ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení školský obvod základnej školy, v ktorom si budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

 

Článok 3

Určenie školských obvodov pre základné školy zriadené obcou Horná Dolná

1) Obec Horná Dolná je zriaďovateľom dvoch základných škôl:

Základná škola, Horná 16, Horná Dolná

Základná škola, Dolná 87, Horná Dolná

2)  Školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horná Dolná tvorí príslušná časť obce Horná Dolná určená podľa ulíc a tiež aj príslušná obec, ktorá nemá základnú školu na plnenie povinnej školskej dochádzky a s ktorou bola uzavretá dohoda o spoločnom školskom obvode. Uvedené časti obce Horná Dolná, resp. príslušné obce boli priradené školskému obvodu s ohľadom na demografický vývoj obyvateľstva obce Horná Dolná a kapacitu jednotlivých základných škôl.

3)  Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je prehľad školských obvodov jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horná Dolná, ktorý tvorí prílohu č. 1.

 

Článok 4

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov s nadaním

1) Organizáciu výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním definuje zákon NR SR  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Pri prijímaní detí, resp. žiakov s nadaním do tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, špecifickým intelektovým nadaním, umeleckým nadaním alebo do športových tried sa uprednostňuje nadanie dieťaťa, resp. žiaka pred príslušnosťou ku školskému obvodu.  

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1) Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2013 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované obcou Horná Dolná sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované obcou Horná Dolná a Dodatok č. 1/2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2011 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované obcou Horná Dolná.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hornej Dolnej dňa 30. októbra 2013, stáva sa platným 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli a nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2014.            

 

                                                                                                        Ing. Juraj Dvor

                                                                                                        starosta obce

Príloha 1