Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Verejnoprospešné služby obce Nesvady, príspevková organizácia bola zriadená Obecným zastupiteľstvom v nesvadoch za účelom zabezpečcenia výkonu verejnoprospešných služieb na území obce a tých oblastiach, ktoré podľa zákonov a iných právnych predpisov sú povinnými verejnými úlohami obecnej samosprávy.
 
Verejnoprospešné služby obce Nesvadysú svojími prímami a výdavkami napojené na rozpočet obce. Hospodária samostatne podľaschváleného rozpočtu na príslušny rok.

Kontakt:

   
Adresa: Studená 1, 946 51 Nesvady
IČO: 31870384
Kontakt:     Ing. Zoltán Kelemen - Riaditeľ VPS obce Nesvady
e-mail: vpsnesvady@stonline.sk
Telefón: 035/76 92 116
  0905 344 398
 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Základný predmet činnosti organizácie:

 1.  udržiavanie verejnej zelene pre obec
 2. zakladanie zelene, sadovnícke úpravy, výsadba zelene, kvetov pre obec
 3. odvoz komunálneho odpadu a separovanie odpadu
 4. poskytovanie nákladnej prepravy pre obec
 5. pohrebné služby a prevádzkovanie miestneho cintorína
 6. údržba bytového fondu a obecných nehnuteľností / športovísk / kultúrných zariadení a pod.
 7. stavebná činnosť - pozemné stavby pri výstavbe na vlastných objektoch obce, aleno kde jedným z účastníkov je obec
 8. prevádzkovanie obecného vodovodu, kanalizácie a čističky odpadových vôd
 9. prevádzkovanie obecného smetiska
 10. údržba autobusových zastávok a ich okolia
 11. údržba miestnych komunikácií
 12. spravovanie obecného trhoviska
 13. stolárske práce pre potreby obce
 14. maliarske a natieračské práce pre potreby obce
 15. údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu
 16. prevádzkovanie Ekodvora a kompostárne
 17. správa majetku obce
 18. iné verejnoprospešné služby pre zriadovateľa, príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou Nesvady vykonané nad rámec rozpočtu na základe objednávok