Všeobecné záväzné nariadenia obce Miňovce Všeobecné záväzné nariadenia obce Miňovce

 

Zoznam prijatých všeobecných záväzných nariadení.

VZN sa zobrazí po rozkliknutí na webový odkaz.

 

 

VZN 01/2020  o miestných daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Miňovce platné od 01.01.2021

Sazobník miestných poplatkov obce Miňovce za prenajom priestorov, nebytových priestorov a ostatné služby platný od 01.01.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platné v súčasnosti:

Sadzobník  miestnych poplatkov za prenajom a služby obce Miňovce platný od 01.01.2020

Prevádzkový poriadok- Multifunkčné ihrisko Miňovce 

VZN 01/2019   o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školach a školských zariadeniach zriadených obcou Miňovce   

Smernica č. 1/2019 o vnutornom systeme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich  s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zásady odmeňovania poslancov OZ pre volebné obdobie 2018 - 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VZN 1/2017 O zavedení a používaní elektronických služieb

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZN 1/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odbadom na území obce Miňovce

VZN 2/2016 O kronikárovi obce a vedení Kroniky obce Miňovce

VZN 3/2016 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2017

VZN 4/2016 Požiarny poriadok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZN 1/2015 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Miňovce

VZN 2/2015 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- doplnok 

VZN 3/2015 O určení miesta a času zápisu deti do 1.ročníka základnej školyv zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miňovce -doplnok

Rokovací poriadok OZ

Zásady odmeňovania poslancov OZ  2014 - 2018

Zásady hospodarenia s majetkom obce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZN 2/2014 O určení miesta a času zápisu deti do 1.ročníka základnej školyv zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miňovce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pôvodné

VZN 1/2014 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady