Profil verejného obstarávateľa Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

 

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní             a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Miňovce verejným obstarávateľom.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ:   Obec Miňovce
Sídlo:  Miňovce 61, 090 32 Miňovce                       
IČO:    00330752                       

DIČ:     2020822408                      
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.       

Číslo účtu: SK06 5600 0000 0036 1733 3001                  
Štatutárny zástupca:     Miroslav Mojsej, starosta obce
Telefónne číslo: 0918 780 912           
e-mail:  ou.minovce@centrum.sk                     

Kontaktná osoba: Miroslav Mojsej

Telefónne číslo:  0918 780 912         
e-mail:   ou.minovce@centrum.sk  

 

 

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.minovce.dcom.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.

 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je regulované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov