Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Vývoz odpadov 2023 Vývoz odpadov 2023

Projekt - Wifi pre Teba Miňovce Projekt - Wifi pre Teba Miňovce

Projekt PSK dotácia na rekonštrukciu kuchyne pri KD Projekt PSK dotácia na rekonštrukciu kuchyne pri KD

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

 

 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zrieteľa  v prospech SSC v súlade so Zák. 138/1991 Zb. z.n.p.   TU

 

 

Predaj obecného majetku Predaj obecného majetku

Obec MIŇOVCE, zverejňuje podmienky predaja obecného majetku.

Linka na : Podmienky predaja

                 Cenová ponuka FO

                 Cenová ponuka  PO

                 Čestné vyhlásenia 

Predaj majetku obce podmienky Predaj majetku obce podmienky

Obec Miňovce, zverejňuje podmienky predaja obecného majetku  :

Link na :       Oznamenie priamy predaj podmienky

                     Situačná snímka

                     Čestné vyhlásenie Fyz. osoba a Prav. osoba

                     Cenová ponuka FO

                     Cenová ponuka  PO

 

Obchodná verejná súťaž parc. E-KN 205 Obchodná verejná súťaž parc. E-KN 205

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže predaj pozemku E-KN parc. č, 205   podmienky TU

Registrácia chovu ošípaných - povinnosť chovateľov Registrácia chovu ošípaných - povinnosť chovateľov

 

Africký mor ošípaných - registrácia chovu  info pre chovateľov Tu

BRO prehlásenie o kompostovaní BRO prehlásenie o kompostovaní

Vážení občania ! 

Povinnosťou ustanovenou zákonom o odpadaoch 79/2015 Z.z. sa uklada obci okrem iných povinnosti aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonanie triedeného zberu biologicky rozložitelného kuchynskeho odpadu  V tejto suvislosti Obecný úrad žiada občanov o vyplnenie a doručenie prehlasenia  zverejneného na linku:

/documents/43315792/44274253/Kompostovanie+vyhl%C3%A1senie+ob%C4%8Dan/28055306-9949-1040-6eae-56f4e50a11fb  

Ďakujeme.

Oznámenie o predaji nehnuteľnosťi parcela CKN 93/8 Oznámenie o predaji nehnuteľnosťi parcela CKN 93/8

Výsledok zverejnenia zbierky Výsledok zverejnenia zbierky

 Rozdelenie zbierky

Výsledok zbierky tak ako je menovite uvedené  v ozname  nižšie  je 1 680.- eur

Na základe rozhodnutia obecného zástupiteľstva, ktoré k predmetnej veci zasadalo a rozhodlo nasledovne :

                                                                                                          70% z celkovej nazbieranej čiastky odovzdať obyvateľom bytového domu

                                                                                                            t.j. 1 180.- eur

                                                                                                           30% z celkovej nazbieranej čiastky odovzdať Rodine Smoligovej č.d. 89   

                                                                                                            t.j.    500.- eur

 

Ďakujeme všetkým darcom ktorí pomohli zmierniť následky nešťastia ktoré postihlo našich spoluobčanov .                            

Zbierka občanom zoznam Zbierka občanom zoznam