Regionálny rozvoj v obci Miňovce Regionálny rozvoj v obci Miňovce

Hlavným zdrojom financovania obce Miňovce je obecný rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán obce – obecné zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom obce rôzne mimorozpočtové zdroje.

Sú nimi štátny rozpočet (najmä na financovanie školstva, sociálnych vecí, bytovú výstavbu a prenesené kompetencie štátnej správy), rôzne neštátne fondy a nadácie a v ostatnom období i zdroje Európskej únie.

 

Projekty v realizácii v oblasti regionálneho rozvoja

Analýza realizovaných opatrení predstavuje zmapovanie reálnych skúseností obce Miňovce pri implementovaní investičných a neinvestičných projektov za posledných 8 rokov. Za týmto účelom sa doteraz zrealizovali projekty alebo práve prebieha realizácia projektov:

Výstavba altánku  pri obecnom ihrisku 

Suma: 34 313,71 € (schválené a realizované)

Zdroj: 28 313,71 € rozpočet obce - odhad

          6 000,00 € Ministerstvo financií SR                                       ZREALIZOVANÉ 2016

 

 

Projekt výstavby spoločných zariadení - poľných ciest

Suma: 1 140 089,37 € schválený nenávratný finančný príspevok

Zdroj:  1 140 089,37 € Pôdohospodárska platobná agentúra              ZREALIZOVANÉ 2017

 

Projekt úpravy centra obce 

Suma: 8 000 € (schválené)

Zdroj: 4 563,20 rozpočet obce (zatiaľ realizované)                          ZREALIZOVANÉ 2017

 

Projekt výstavby exteriérového fit ihriska

Suma: 4 926,52 € (schválené a realizované)

Zdroj: 3 500,00 € Prešovský samosprávny kraj   

          1 426,52 € rozpočet obce                                                   ZREALIZOVANÉ 2017

 

Projekt výstavby plažového volejbalového ihriska

Suma: 3 569,92 ( schválené a zrealizované )

Zdroj:  3 569,92 rozpočet obce                                                      ZREALIZOVANÉ 2018

 

Projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia

Suma: 13 223,74 ( schválené a zrealizované )

Zdroj: 13 223,74 rozpočet obce                                                    ZREALIZOVANÉ  2017 - 2018            

 

Projekt výstavba šatni a  spŕch pri obecnom ihrisku

Suma 22 510,30 €  (schválené a zrealizované )

Zdroj: 12 570,30 €  rozpočet obce

          10 000,00 €  Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR ZREALIZOVANÉ 2018

 

 

Podané projekty a projekty v príprave resp. predpokladané investičné akcie 

Projekt výstavby multifunkčného ihriska a detského ihriska

Suma:  133 061,51 €

Zdroj:   133 061,51 € Pôdohospodárska platobná agentúra              ZREALIZOVANÉ 2019      

                                                                                                     

 

 

Rekonštrukcia strechy budovy obecného úradu 

Suma : 39 419,99

Zdroj:   25 000.- €     Úrad vlady SR

           14 419,99 €  z rozpočtu obce                                               ZREALIZOVANÉ 2019  

 

 

Vybudovanie oplotenia obecného cintorina 

Suma:   15 891,95 

Zdroj:   15 891,95 €   z rozpočtu obce                                             ZREALIZOVANÉ 2019  

 

 

Rekonštrukcia Domu smutku

Suma :  7 845.-   

Zdroj:   7 845.-          z rozpočtu obce                                            ZREALIZOVANÉ 2019  

 

Športová výbava pre športovcov

Suma: 3 400.- 

Zdroj:  3 000.- €    Úrad vlady SR

             400.-      z rozpočtu obce                                                ZREALIZOVANÉ 2019   

 

Oprava pódia v sale KD

Suma 2 646.- 

Zdroj: 1 000.- €   dotácia Predseda PSK 

          1 646.- €   z rozpočtu obce                                                    ZREALIZOVANÉ 2020   

Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy MŠ a ZŠ

Suma: 127 222,46 €

Zdroj:  91 010.- € Environmentálny fond

          36 212,46 €  z rozpočetu obce                                                ZREALIZOVANÉ 2020

 

Rekonštrukcia kurenia v Materskej škole a nákup nábytku 

Suma: 7 124.-  € + 3 087. -   

Zdroj: 10 211.-€  z rozpočtu obce                                                       ZREALIZOVANÉ 2021 a 2022

 

Revitalizácia obce - Park Miňovce I. + II. etapa

Suma:     6 074.- €  +   5 196 .-   €  + 4 076 €

Zdroj:    5 000.-  €     dotácia Environmentálny fond                           ZREALIZOVANÉ 2021 ,2022 a 2023

             10 346.-  €     z rozpočtu obce  

 

Rekonštrukcia kuchyne v sále KD 

Suma:     2 344,89 € 

Zdroj:      1 000.-   €    dotácia Predseda PSK

              1 344,89 €     z rozpočtu obce                                            ZREALIZOVANÉ 2021    

 

Rekonštrukcia kuchyne v sale KD  

Suma: 6 036 €

Zdroj:     4 800   €                       dotácia poslanci PSK

              1 236  €                        z rozpočtu obce                             ZREALIZOVANÉ 2022 

 

Wifi pre teba  Miňovce  

Súma 12 528 €

Zdroj  11 901,60   €                  NFP Ministerstvo dopravy a výstavby SR       ZREALIZOVANÉ 2022  

             626,40    €                  z rozpočtu obce