Regionálny rozvoj v obci Miňovce Regionálny rozvoj v obci Miňovce

Hlavným zdrojom financovania obce Miňovce je obecný rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán obce – obecné zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom obce rôzne mimorozpočtové zdroje.

Sú nimi štátny rozpočet (najmä na financovanie školstva, sociálnych vecí, bytovú výstavbu a prenesené kompetencie štátnej správy), rôzne neštátne fondy a nadácie a v ostatnom období i zdroje Európskej únie.

 

Projekty v realizácii v oblasti regionálneho rozvoja

Analýza realizovaných opatrení predstavuje zmapovanie reálnych skúseností obce Miňovce pri implementovaní investičných a neinvestičných projektov za posledných 7 rokov. Za týmto účelom sa doteraz zrealizovali projekty alebo práve prebieha realizácia projektov:

Výstavba altánku  pri obecnom ihrisku 

Suma: 34 313,71 € (schválené a realizované)

Zdroj: 28 313,71 € rozpočet obce - odhad

          6 000,00 € Ministerstvo financií SR                                       ZREALIZOVANÉ 2016

 

Projekt výstavba šatni a  spŕch pri obecnom ihrisku

Suma 22 510,30 €  (schválené a zrealizované )

Zdroj: 12 570,30 €  rozpočet obce

          10 000,00 €  Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR ZREALIZOVANÉ 2018

 

Projekt výstavby spoločných zariadení - poľných ciest

Suma: 1 140 089,37 € schválený nenávratný finančný príspevok

Zdroj:  1 140 089,37 € Pôdohospodárska platobná agentúra              ZREALIZOVANÉ 2017

 

Projekt úpravy centra obce 

Suma: 8 000 € (schválené)

Zdroj: 4 563,20 rozpočet obce (zatiaľ realizované)                          ZREALIZOVANÉ 2017

 

Projekt výstavby exteriérového fit ihriska

Suma: 4 926,52 € (schválené a realizované)

Zdroj: 3 500,00 € Prešovský samosprávny kraj   

          1 426,52 € rozpočet obce                                                   ZREALIZOVANÉ 2017

 

Projekt výstavby plažového volejbalového ihriska

Suma: 3 569,92 ( schválené a zrealizované )

Zdroj:  3 569,92 rozpočet obce                                                      ZREALIZOVANÉ 2018

 

Projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia

Suma: 13 223,74 ( schválené a zrealizované )

Zdroj: 13 223,74 rozpočet obce                                                    ZREALIZOVANÉ  2017 - 2018            

 

 

 

Podané projekty a projekty v príprave resp. predpokladané investičné akcie 

Projekt výstavby multifunkčného ihriska a detského ihriska

Suma:  133 061,51 €

Zdroj:   133 061,51 € Pôdohospodárska platobná agentúra           ZREALIZOVANÉ 2019      

                                                                                                     

 

Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy MŠ a ZŠ

Suma: 127 22,46 €

Zdroj:  91 010.- € Environmentálny fond

          36 212,46 €  z rozpočetu obce                                                    ZREALIZOVANÉ 2020

 

Rekonštrukcia strechy budovy obecného úradu 

Suma : 39 419,99

Zdroj:   25 000.- €     Úrad vlady SR

           14 419,99 €  z rozpočtu obce                                               ZREALIZOVANÉ 2019  

 

 

Vybudovanie oplotenia obecného cintorina 

Suma:   15 891,95 

Zdroj:   15 891,95 €   z rozpočtu obce                                             ZREALIZOVANÉ 2019  

 

 

Rekonštrukcia Domu smutku

Suma :  7 845.-   

Zdroj:   7 845.-          z rozpočtu obce                                            ZREALIZOVANÉ 2019  

 

Športová výbava pre športovcov

Suma: 3 400.- 

Zdroj:  3 000.- €    Úrad vlady SR

             400.-      z rozpočtu obce                                                ZREALIZOVANÉ 2019   

 

Oprava pódia v sale KD

Suma 2 646.- 

Zdroj: 1000.- €   dotácia Predseda PSK 

          1646.- €   z rozpočtu obce                                                    ZREALIZOVANÉ 2020