Požiarny poriadok Požiarny poriadok

Požiarny poriadok

Obecné zastupiteľstvo obce Miňovce v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa dňa 07. 12. 2016 uznieslo na všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce".

Požiarny poriadok obce Miňovce.pdf