Sadzby za užívanie verejného pristranstva Sadzby za užívanie verejného pristranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Miňovce. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala. 

Osobitným využívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia (napr. lešenie, stavebný výťah), predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky materiálu, paliva a iných druhov (napr. odpadu), umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, umiestnenie stavebných zariadení pri výstavbe inžinierskych sietí, prekopávka ciest a chodníkov.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je jeho užívanie v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodných a verejných sietí.

Poplatky za daň za užívanie verejného priestranstva

Sadzby dane sú určené nasledovne :

a) za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 0,33 €/m2 a deň

b) za umiestnenie predajného alebo stavebného zariadenia 0,33 €/m2 a deň

c) predaj za použitie trhového miesta 1,65 

d) za umiestnenie zariadenia cirkusu a lunaparku a iných atrakcií za 0,066 € /m2 plochy a deň

e) za umiestnenie skládky viac ako na 7 dní 0,033 € /m2 a deň

f) trvalé parkovanie vozidiel:

- osobné motorové vozidlo 3,32 € mesačne

- nákladné motorové vozidlo 16,60 € mesačne

Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívanie verejného priestranstva obci najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Úľava na dani za užívanie verejného priestranstva je poskytnutá na dobu 7 dní odo dňa začatia jeho užívania, ak nie je priestranstvo využívané na podnikateľskú činnosť.

 

Autor: MK