Sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu Sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.  

Sadzby za miestny poplatok sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Miňovce č. 3/2016 v platnom znení. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ. Pri určovaní poplatku sa vychádza najmä  z evidencie obyvateľstva vedenej obecným úradom v Miňovciach.

Poplatok sa uhrádza na základe platobného výmeru vyrubeného obcou Miňovce

Sadzba poplatku za príslušný kalendárny rok je:

a) 0,022 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - fyzické osoby podľa § 12 ods. 2 písm. a) VZN

b) 0,09 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - právnické osoby podľa § 12 ods. 2 písm. b) VZN

a) 0,09 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - podnikateľov podľa § 12 ods. 2 písm. c) VZN

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

Obec Miňovce na základe písomnej žiadosti zníži poplatok poplatníkovi:

50 % u poplatníkov žiakov a študentov s ubytovaním mimo miesta trvalého pobytu

50 % u poplatníkov s výkonom práce a ubytovaním mimo miesta trvalého pobytu

50 % u poplatníkov sociálne odkázaným

50 % u poplatníkov držiteľov aspoň bronzovej Jánskeho plakety

50 % u poplatníkov držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Poplatníkovi, ktorý poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby zníži sadzbu na 0,050 € na kalendárny deň.

Doklady, ktorými poplatník preukazuje dôvody na poskytnutie úľavy z poplatku, je povinný predkladať každoročne na obecný úrad. 

 

Autor: MK