Sadzby dane z nehnuteľnosti, za psa, predajné a hracie automaty Sadzby dane z nehnuteľnosti, za psa, predajné a hracie automaty

Poplatky za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN č.3/2016 v znení neskorších zmien

 

Poplatok za daň z pozemkov

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 určenej podľa VZN, ktoré vychádza z platného zákona č. 528/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

Hodnota pozemkov podľa VZN 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                               0,3382 €/m2

b) trvalé trávne porasty                                                                               0,0680 €/m2

c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                                             0,0600 €/m2

d) stavebné pozemky                                                                                   13,270 €/m2 

e) záhrady                                                                                                   1,3200 €/m2 

f) zastavané plochy a nádvoria                                                                      1,3200 €/m2

g) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov                                                  1,3200 €/m2

h) pozemky, na ktorých je transformačná stanica alebo predajný stánok        13,270 €/m2

Všeobecná ročná sadzba dane je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                                0,60 %

b) trvalé trávne porasty                                                                                0,60 %

c) záhrady                                                                                                    0,40 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                                         0,70 %

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy         0,40 %     

f) zastavané plochy a nádvoria                                                                      0,40 %

g) stavebné pozemky                                                                                    0,50 % 

h) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov                                                   0,40 %

i) pozemky, na ktorých je transformačná stanica alebo predajný stánok           0,60 %

 

Poplatok za daň zo stavieb

Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je nasledovná

a) 0,04 € stavby na bývanie a drobné stavby s doplnkovou funkciou

b) 0,15 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlstnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administráciu

c) 0,10 € stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov

d) 0,14 € samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži

e) 0,20 € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administráciu

f) 0,80 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administráciu

g) 0,20 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

Pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok 0,027 €/m2 za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého

Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru 0,033 €/m2

Oslobodenie od dane správca dane poskytuje pre:

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce Miňovce,

b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami,

c) pozemky, na ktorých sú cintoríny, parky a športoviská,

d) pozemky a stavby vo vlatníctve cirkví registrovaných štátom,

e) stavby využívané na účely sociálnej pomoci,

f) stavby slúžiace vzdelávaniu.

Zníženie dane správca dane poskytuje pre:

a) 50 % daňovej povinnosti za pozemky a za stavby na bývanie, byty a garáže, ktoré sú vo vlastníctve darcov krvi (Jaspoň bronzová Jánskeho plaketa) alebo vlastníkom, ktorých rodinní príslušnici sú darcovia krvi

b) 50 % daňovej povinnosti za pozemky a za stavby na bývanie, byty a garáže, ktorých vlastníkmi sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo vlastníkom, ktorých rodinný príslušníci sú držiteľmi preukazu ZŤP

Pri súbehu zníženia sa uplatňuje len jedno, a to výhodnejšie.

Úľavy neplatia ak sa predmet dane využíva na podnikateľskú činnosť.

Zníženie dane sa priznáva na základe písomnej žiadosti podanej do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 1,65 € nebude vyrubovať ani vyberať.

 

Poplatok za daň za psa

Predmetom dane je pes na území obce, ktorý je starší ako 6 mesiacov.

FO – občania 3,00 € za jedného psa v bytovom alebo v rodinnom dome na kalendárny rok,

PO a FO – podnikatelia 5,00 € za jedného psa chovaného v budovách a objektoch na podnikanie 

Daňovník je povinný oznámiť obci do 7 dní vznik daňovej povinnosti, kedy sa pes stal predmetom dane a zánik daňovej povinnosti

 

Poplatok za daň za predajné automaty

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Sadzba dane za jeden predajný automat na kalendárny rok je 33,20 €.

 

Poplatok za daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto automaty nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Sadzba dane:

- za jeden elektronický prístroj na počítačové hry (napr. hry s joystickom) 33,00 € na kalendárny rok,

- za jeden mechanický prístroj (napr. biliard, šípky, stolový futbal) 66,00 € na kalendárny rok,

- za jeden elektronický prístroj (napr. music box) 66,00 € na kalendárny rok,

- ostatné nevýherné hracie prístroje 33,00 € na kalendárny rok,

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

Autor: MK