Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo

Komunálny odpad

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Miňovce je povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce a zákonom o odpadoch. Ďalej je povinný :

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebne odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok.

Zberné nádoby na komunálny odpad sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

Súvisiace predpisy: VZN 

Vzduch v kontajneroch Vzduch v kontajneroch