Zmluvy na zverejnenie v roku 2019 Zmluvy na zverejnenie v roku 2019

Číslo zmluvy

Zmluvný 

partner

Názov Predmet zmluvy

Dátum

zverejnenia

Učinnosť Trvanie
4/2019 Služba, mestský podnik Stropkov 

Zmluva o odvoze, a preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu

Likvidácia odpadu 10.01.2019 01.01.2019 30.12.2019

 

Zmluvy na zverejnenie v roku 2018 Zmluvy na zverejnenie v roku 2018

 

 

 

Číslo zmluvy Zmluvný partner Názov Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Účinnosť Trvanie
Dodatok č. 2 k zmluve o úvere UniCredit Bank 001223/CORP/2016 UniCredit Bank  Dodatok č. 2 k zmluve o úvere UniCredit Bank  deň splatnosti istiny 10.12.2018 01.01.2019 30.06.2019
Zmluva o buducej zmluve o zriadení vecného bremena VVS, a.s.Košice Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Stavebné úpravy rozvodného vodovodného potrubia 04.12.2018 22.11.2018 neurčito
Zmluva ochrana osobných údajov PP Protect, s.r.o. Zmluva o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov  GDPR 25.11.2018 01.12.2018 neurčito
Zmluva o vedení účtovníctva Ing. Nastišin

Zmluva o vedení účtovníctva 

od 01.08.2018

Účtovníctvo 01.09.2018 01.08.2018  neurčito
Zmluva o učtovnom audite za rok 2017 Ing. Adamkovič Zmluva o účtovnom audite za rok  2017 Účtovný audit 2017 21.08.2018 21.08.2018 31.08.2018
Zmluva o výpožičke protipovodňovej techniky č. KRHZ _ PO 2018/452-187 MV - SR Zmluva o výpožičke protipovodňovej techniky obci Miňovce Protipovodňová ochrana 27.07.2018 24.07.2018 24.07.2023
Zmluva so SFZ o spolupráci a financovani realizácie NŠP výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v obci Miňovce  SFZ SR Zmluva o spolupráci a financovani  realizácie NŠP výstavby, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v obci Miňovce  Financovanie dobudovania futbalovej infraštruktúry 09.05.2018 10.05.2018 doba neurčita
Zmluva o poskytnutí služieb  WANAKA Zmluva o poskytnutí služieb Škola v prírode  Dodanie služieb škola v prírode 07.05.2018 07.05.2018 30.06.2018
Zmluva č. 148 573 o poskyt. dot DHZ DPO SR  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR 2018 Dotácia DHZ 27.04.2018 27.04.2018 31.12.2018
Rámcová kúpna zmluva ŠEVT ŠEVT a.s. BA Rámcová kúpna zmluva so spol. ŠEVT a.s. Nákup tlačív  26.02.2018 26.02.2018 doba neurčitá
Dodat. č.1 k zml.NATUR - PACK  NATUR - PACK, a.s. Dodatok č. 1 k zml. o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov System triedeného zberu 16.02.2018 16.02.2018 doba neurčitá
201804 Služba MP SP Zmluva o odvoze, preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu odvoz,preprava a uloženie ZKO  11.01.2018 01.01.2018 31.12.2018

 

 

Zmluvy na zverejnenie v roku 2017 Zmluvy na zverejnenie v roku 2017

 

Zoznam platných zmlúv v obci Miňovce na zverejnenie, zmluvy sa zobrazia po rozkliknutí na odkaz

 

Číslo zmluvy Zmluvný partner Názov Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Účinnosť Trvanie
043PO050008 PPA  Bratislava Dodatok č.3 k zmluve o poskytnuti NFP Zmluva o poskytnuti NFP  22.12.2017 15.12.2017  
001223/CORP/2016 UniCredit Bank  Dodatok č.1 k zmluve o úvere Zmluva o úvere - predlženie čerpania úveru 12.12.2017 04.12.2017  
  KISS stavebné práce, s.r.o.  Zmluva o dielo "Multifunkčné ihrisko a detské ihrisko Zhotovenie Multifunkčného a detského ihriska 04.12.2017 27.11.2017  
2017/EV 2223 ESPIK Group s. r. o. Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Vývoz kuchynského odpadu 28.11.2017 28.11.2017 doba neurčitá
  Gréckokatolícka cirkev, farnosť Miňovce Kúpna zmluva Predmet kúpy- pozemok na parcele 54/1 E o výmere 1085 m2 (orná pôda)   28.11.2017 28.11.2017  
  ProWire s. r. o. Zmluva o manažmente verejného obstarávania manažment verejného obstarávania pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 16.11.2017 16.11.2017  
2108 - 1/2017 Veríme v Zábavu, s. r. o. Zmluva o dielo  Uskutočnenie stavebných prác a dodávky prvkov vonkajšieho fitness ihriska. 22.08.2017 22.08.2017  
  Inžinierske stavby, a.s. Darovacia zmluva Dar vo výške 500 € 31.07.2017 31.07.2017  
D3 ZoD 46/2015 Inžinierske stavby, a.s. Dodatok č. 3 k zmluve o dielo Úprava rozsahu skutočne realizovaných prác a ceny za dielo 08.07.2017 08.07.2017  
147446 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na materiálnotechnické vybavenie DHZ 30.06.2017 30.06.2017  
22042017 MOAD, s. r. o. Zmluva o dielo vypracovanie Smernice pre verejné obstarávanie obce Miňovce 14.06.2017 22.04.2017 -

0602/3030

/2017

VSD Košice Kupná zmluva a zml. o zriad. vec. bremena Predaj poz. parc. 137/3  - trafostanica 23.05.2017 23.05.2017  
D2 ZoD 46/2015 Inžinierske stavby, a.s. Dodatok č. 2 k ZoD Zmena čísla bankového účtu  20.05.2017 15.05.2017  
D1 ZoD 46/2015 Inžinierske stavby a.s. Dodatok č. 1 k ZoD Zmena čísla bankového účtu, osoby oprávnenej konať, úprava položkovitého rozsahu prác a ceny za dielo 24.02.2017 24.02.2017  
4/2017 Služba, mestský podnik Stropkov Zmluva o odvoze KO 2017 zber a preprava zmesového komunálneho odpadu na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia 01.01.2017 01.01.2017  
0 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Zmluva o bežnom účte zmluva o zriadení a vedení bežného účtu 10.01.2017 10.01.2017  

001223/

CORP/

2016

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Zmluva o úvere dočasné poskytnutie prostriedkov v dohodnutej výške určených na konkrétny účel stanovený v zmluve 10.01.2017 10.01.2017  

 

 

Zmluvy na zverejnenie v roku 2016 Zmluvy na zverejnenie v roku 2016

Zoznam platných zmlúv v obci Miňovce na zverejnenie, zmluvy sa zobrazia po rozkliknutí na odkaz

 

Číslo zmluvy Zmluvný partner Názov Predmet zmluvy Dátum  podpísania Dátum zverejnenia/ Účinnosť Trvanie

043PO

050008

Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 22. 12. 2016 09. 01. 2017 pôvodná web stránka  
  Slovenská republika - Slovenská správa ciest Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii správa majetku vo vlastníctve štátu 8. 12. 2016 27. 12. 2016 pôvodná web stránka  

043PO

050008

Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku celková výška oprávnených výdavkov 24. 11. 2016 29.11.2016 pôvodná web stránka  
ZLP-2016-0471 Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dcom príspevok na činnosť správcu IS DCOM 11. 10. 2016 31.10.2016 pôvodná web stránka  
  MAKROAUDIT s. r. o. Zmluva o poskytnutí služieb audit účtovnej závierky 05. 09. 2016 06.09.2016 pôvodná web stránka  
87/2016 H+EKO spol. s r. o. Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu zber, preprava a spracovanie elektroodpadu 15. 06. 2016 20.06.2016 pôvodná web stránka  
  NATUR-PACK, a. s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov 09. 06. 2016 20.06.2016 pôvodná web stránka doba neurčitá

043PO0

50008

Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poskytnutie NFP na výstavbu spoločných zariadení 02.06.2016 06.06.2016 pôvodná web stránka  
  MAKROAUDIT s. r. o. Zmluva o poskytnutí služieb Vykonanie auditu k 31.12.2015 09.05.2016 19.05.2016 pôvodná web stránka  

301075/

2016

INSA, s. r. o. Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Nakladanie s použítými batériami a akumulátormi 09.05.2016 24.05.2016 pôvodná web stránka  
120416 GMT development, s. r. o. Zmluva o dielo Zhotovenie multifunkčné a detské ihrisko Miňovce 25.04.2016 25.04.2016 pôvodná web stránka  
76578 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia 700 € pre Dobrovoľný hasičský zbor obce 22.04.2016 22.04.2016 pôvodná web stránka  
1/4/2016 SK Qastrans, s. r. o. Zmluva o dodávke dreva Dodávka dreva na štiepkovanie 10.04.2016 11.04.2016 pôvodná web stránka  
1611252 SLOVGRAM Zmluva v zmysle autorského zákona Práva výkonných umelcov a audiovizuálnych záznamov 05.04.2016 24.04.2016 pôvodná web stránka  
  MEDIINVEST, s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb  Poradenstvo v oblasti z projektu z Programu rozvoja vidieka 24.02.2016 25.02.2016 pôvodná web stránka  
 

Demjanová Mária, Šimková Anna, Cimbora Dušan, Kráľ Stanislav, Semancová Emília, Kráľ Ľubomír

Kúpna zmluva Kúpa pozemku na parcele 55/1 reg. E 27.01.2016 04.02.2016 pôvodná web stránka  
4/2016 Služba, mestský podnik Stropkov Zmluva o odvoze, preprave a uložení zmesového KO Preprava a uloženie zmesových komunálnych odpadov 21.01.2015 04.02.2016 pôvodná web stránka  

 

Autor: MK 

Zmluvy na zverejnenie v roku 2015 Zmluvy na zverejnenie v roku 2015

Číslo zmluvy Zmluvný partner Názov Predmet zmluvy Dátum podpisania Dátum zverejnenia/ účinnosť Doba trvania

ZLP-2016- 0471

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM Služby IS DCOM 14.12.2015 21.12.2015 pôvodná web stránka   
  NATUR-PACK, a. s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Systém triedeného zberu odpadu v obci 12.01.2015 20.11.2015 pôvodná web stránka   
46/2015 Inžinierske stavby, a. s. Zmluva o dielo Vybudovanie spoločných zariadení PÚ 03.11.2015 04.11.2015 pôvodná web stránka   
03/2014 Ing. Anton Pavúk Mandátna zmluva Výkon stavebného dozoru 14.10.2015 14.10.2015 pôvodná web stránka   
  Ján Bratko Kúpna zmluva Predaj pozemku parcela 168 reg. C 21.09.2015 24.09.2015 pôvodná web stránka   
  Ján Kavalec a Gabriela Kavalcová Kúpna zmluva Predaj pozemku parcela 211 reg. C 12.09.2015 14.09.2015 pôvodná web stránka   
  Slovenská pošta, a.s .  Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v objekte Obce Miňovce 05.08.2015 19.08.2015 pôvodná web stránka   
36/2015 Služba meststký podnik Stropkov Zmluva o odvoze a zneškodnení KO Odvoz KO 1x za 3 týždne 20.07.2015 20.07.2015 pôvodná web stránka   
  Strategia Regio, s. r. o. Zmluva o manažmente verejného obstarávania Verejné obstarávanie na projekt pozemkových úprav 02.07.2015 02.07.2015 pôvodná web stránka   
  Strategia Regio s. r. o. Zmluva o dielo Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt pozemkových úprav 02.07.2015 02.07.2015 pôvodná web stránka   
150611/ 0133 INSA, s. r. o. Zmluva o odbere odpadu prenosných akumulátorov Odber a odvoz zozbieraných použitých akumulátorov a batérií 11.06.2015 19.06.2015 pôvodná web stránka   
  Obec Bžany Kúpna zmluva Predaj 3ks veľkokapacitných kontajnerov 15.05.2015 15.05.2015 pôvodná web stránka   

 

Autor: MK