Všeobecné záväzné nariadenia obce Miňovce Všeobecné záväzné nariadenia obce Miňovce

 

Zoznam prijatých všeobecných závezných nariadení.

VZN sa zobrazí po rozkliknutí na webový odkaz.

Platné v súčasnosti

Zásady odmeňovania poslancov OZ pre volebné obdobie 2018 - 2022

VZN 1/2017 O zavedení a používaní elektronických služieb

 

VZN 1/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odbadom na území obce Miňovce

VZN 2/2016 O kronikárovi obce a vedení Kroniky obce Miňovce

VZN 3/2016 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2017

VZN 4/2016 Požiarny poriadok

 

VZN 1/2015 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Miňovce

VZN 2/2015 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- doplnok 

VZN 3/2015 O určení miesta a času zápisu deti do 1.ročníka základnej školyv zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miňovce -doplnok

Rokovací poriadok OZ

Zásady odmeňovania poslancov OZ  2014 - 2018

Zásady hospodarenia s majetkom obce

 

VZN 2/2014 O určení miesta a času zápisu deti do 1.ročníka základnej školyv zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miňovce

 

Pôvodné

VZN 1/2014 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady