Výzva na predkladanie ponúk "Multifunkčné ihrisko a detské ihrisko" Výzva na predkladanie ponúk "Multifunkčné ihrisko a detské ihrisko"

Zverejnené 10. 11. 2017 o 14:00, dostupné vo formáte pdf tu.

Profil verejného obstarávateľa Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

 

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní             a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Miňovce verejným obstarávateľom.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ:   Obec Miňovce
Sídlo:  Miňovce 61, 090 32 Miňovce                       
IČO:    00330752                       

DIČ:     2020822408                      
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.       

Číslo účtu: SK06 5600 0000 0036 1733 3001                  
Štatutárny zástupca:     Miroslav Mojsej, starosta obce
Telefónne číslo: 0918 780 912           
e-mail:  ou.minovce@centrum.sk                     

Kontaktná osoba: Miroslav Mojsej

Telefónne číslo:  0918 780 912         
e-mail:   ou.minovce@centrum.sk  

 

 

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.minovce.dcom.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.

 

 

Výzva na predkladanie ponúk Osvetlenie obce Výzva na predkladanie ponúk Osvetlenie obce

Dostupné vo formáte word na stiahnutie tu.

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Postup podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Obec Miňovce

IČO: 00330752

DIČ: 2020822408

Kontaktná adresa: Obecný úrad  Miňovce, 090 32 Miňovce 61

Kontaktná osoba: Meno, Priezvisko, Miroslav Mojsej starosta obce

Mobil:0908 780 912

E-mail:ou.minovce@centrum.sk

2. Názov zákazky      Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Miňovce

3.  Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

   Zákazka pozostáva z komplexnej demontáže starých svietidiel a komplexnej montáže nových svietidiel včítanie výložníkov v počte 25 ks svietidiel typu SRL 018LED IP66 530mA NW

4. Predpokladaná hodnota zákazky         6 000.- eur

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky  31.10.2017

6. Financovanie zákazky

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce. Obec neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti 5 dní od doručenia faktúry.

7. Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného registra a  doklady na preukázanie Technickej alebo odbornej spôsobilosti viď§ 34 zákona o verejnom obstarávaní.

8. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:          

8.1. Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (viď § 32 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)  a ďalšie doklady, ak sú vyžadované .

8.2. Ponuku – vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve.

8.3. Rozpočet (pri stavebných prácach).

9. Predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk, na kontaktnú e-mailovú adresu obce. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude vyhodnocovať.

10. Lehota na predkladanie ponúk

Do  18.10.2017 do 15:00 h. 

11. Lehota viazanosti ponúk

Dátum   31.10.2017

12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena s DPH a primeraná kvalita.

13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  dňa 18.10.2017 od 15.00 h v kancelárii starostu obce .

14. Vyhodnotenie ponúk sa riadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

15. Ďalšie informácie

Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná na e-mailové adresy uchádzačov. Proti rozhodnutiu obce o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona o verejnom  obstarávaní.

 

Prílohy: 1. Formulár Ponuka

          

v Miňovciach 02.10.2017

                                         

                                                                                                                           Miroslav Mojsej

                                                                                                                  ......................................................

                                                                                                                            starosta obce     

 

 

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk Č. p.:   /2017

PONUKA

NÁZOV ZÁKAZKY

 

 

Cena bez DPH

DPH

 

%

Cena

s DPH

Ponúknutá cena

 

 

 

 

Sme   Nie sme  platiteľmi DPH.     (nehodiace sa, škrtnite)

 

Obchodné meno uchádzača:

.................................................................................................................

Sídlo alebo miesto podnikania:

.................................................................................................................

E-mailová adresa: ..................................................

Tel., mobil: .............................................

Dátum: ..........................

 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača: 

 

................................................................................        

       (meno, priezvisko, podpis)         

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Výzva na predkladanie ponuk Fitnes ihrisko

Výzva na predkladanie ponuk Fitnes ihrisko (Verzia 1.0)

Nahral Miroslav Mojsej, 8.8.2017 10:00
Priemerne (0 Hlasy)
Výzva na predkladanie ponuk Fitnes ihrisko
1 z 4
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Miroslav Mojsej
8.8.2017 10:00
Stav: Schválený
Výzva na predkladanie ponuk Fitnes ihrisko
Stiahnuť (989k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 1 Rok 989k

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je regulované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov